Изготвяне на оферта за доставка и монтаж на инсталация